Valmennukset

OSHS Solutions Oy tarjoaa valmennuksia työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työkyvyn osa-alueilla. Materiaali räätälöidään vastaamaan asiakkaan toiveita ja yrityksen tarpeita. Alle listattu asioita joita valmennuksissa käsittelemme.

Tarjoamme myös itsearviointikyselyitä räätälöitynä organisaationne yksilöllisiin tarpeisiin.

Työturvallisuus

 • Työturvallisuuslaki
 • Laki työsuojeluvalvonnasta ja työsuojelun yhteistoiminnasta
 • Työterveyshuoltolaki
 • Laki työsuojeluhenkilörekisteristä
 • Toimintamallit
 • Turvallisuuskulttuuri
 • Yrityskohtaiset vaatimukset
 • Henkilökohtaiset valmiudet
 • Turvallisen toiminnan ylläpito ja valvonta
 • Kriisi- ja poikkeustilanteiden hallinta
 • Toiminta hätätilanteessa
 • Kriisiviestintä
 • Ennakoinnin tärkeys

Yhteisellä työpaikalla toimiminen

 • Päätoimijan vastuut ja velvoitteet
 • Muiden toimijoiden vastuut ja velvoitteet
 • Työnsuorittajan vastuut ja velvoitteet
 • Töiden yhteensovittaminen
 • Tiedonkulku ja kommunikointi

Haitattomuus

 • Pienimmän haitan periaatteen noudattaminen
 • Vaihtoehtoiset työtavat osana jatkuvatoimista riskienhallintaa
 • Turvallisuustyökalut ja toimintamallit
 • Ihmiset, omaisuus, ympäristö
 • Organisaatio
 • Yhteyshenkilöt ja yhteystiedot
 • Vuorovaikutus
 • Matalan kynnyksen lähestyminen turvallisuusasioissa
 • Tunnemmeko toisemme työyhteisössä?
 • Tiimipelaamisen tärkeys organisaatiossa
 • Ohjeiden tarkoituksenmukainen ja tietoinen noudattamatta jättäminen
 • Oletus ettei vahinko satu omalle kohdalle
 • Tehokkuuden priorisointi turvallisuuden edelle

Pinttyneet ja haitalliset ajatusmallit

“Näin täällä on aina tehty”
“Joku muu” (Huomaa, reagoi, tekee)
“Tekevälle sattuu”

Turvallisuutta edistävät ajatusmallit

 • Havaitsen, toimin, ilmoitan
 • Ymmärrän oman etuni sääntöjen noudattamisessa ja olen esimerkkinä muille
 • Teen joka päivä tietoisen päätöksen toimia turvallisesti
 • Otan selvää jos en vielä tiedä

“Aikaisempi toimintatapa on havaittu vaaralliseksi,
eli sitoudun välittömästi noudattamaan uusia ohjeistuksia”
“Onneksi havaitsin vaaranpaikan ja toimin ennen kuin kukaan loukkaantui”
“Teen tietoisen päätöksen toimia turvallisesti, että jokainen pääsisi töistä terveenä kotiin”

 1. Työhyvinvointi ja työkyky
 • Työturvallisuuslaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Toiminta työyhteisössä
 • Vastuut ja velvoitteet
 • Yhdenvertainen kohtelu yhteisenä asiana
 • Reilu ja tasavertainen työnjako
 • Avun pyytämisen ja avun tarjoamisen tärkeys
 • Oma asennoituminen
 • Katse tulevaisuuteen, avoimuus uudistumiselle
 • Toimintatapasi edustavat itsesi lisäksi koko yritystä, millaisen kuvan annat?
 • Positiivisuuteen tähtäävä toiminta

Muutos on kasvuprosessi, joka vaatii avointa suhtautumista ja aktiivista sitoutumista uusiin toimintatapoihin.

 • Miksi toimintatapaa halutaan muuttaa ja miksi se on tarpeen?
 • Miten itse reagoin muutokseen?
 • Mitä minä hyödyn uudesta toimintatavasta?

Positiivisen vahvistamisen kulttuuri organisaatiossa

Mitä on hyvä johtaminen?
Onnistumisten huomioinnilla on tutkitusti merkittävä vaikutus hyvinvointiin. Johdon myönteinen lähestymistapa ja henkilöstön kannustaminen palvelee kaikkien etua.

Kritiikki–> puolustusmekanismin käynnistyminen–> vastareaktio–> toisto
Kiitos–> positiivinen kokemus oman toiminnan huomioiduksi tulemisesta–> jatkuvuus

Palautetta saa ja tulee antaa aina tarvittaessa. Se, mikä vaikuttaa lopputulokseen, on kummankin osapuolen asenne. Palautteen antajan pitää miettiä etukäteen seuraavia asioita;

 • Mistä annetaan palautetta
 • Perustelut
 • Positiivisella tähtäimellä asioihin ja ongelmakohtiin tarttuminen.
 • Vuorovaikuttaminen ja sen ylläpitämisen tärkeys kaikkien yhteisenä prioriteettina.

 • OSHS Solutions Oy-Itsearviointilomake
 • OSHS Solutions Oy:n kehittämä itsearviointilomake on suunniteltu palvelemaan koko organisaation yhteistä etua ja positiivista kehitystä.
 • Lomake mahdollistaa organisaation positiivisen kehityksen kannalta tärkeän ajatusten jakamisen. Lähtökohtaisesti toivomme, että hyviä kokemuksia olisi jokaisella jo kerrottavaksi, mutta jos epävarmuuksia kuitenkin ilmenee, tulevat ne viimeistään tässä kohtaa tietoon ja niiden suhteen voidaan toimia.

Tapaturmaton toiminta on mahdollista, kun siihen sitoudutaan.